دوره‌های ویژه كارآموزان وکالت


اجرای احکام مدنی اجرای احکام مدنی

120,000 تومان

دکتر مصطفی السان

آموزش کار با سامانه های قضایی آموزش کار با سامانه های قضایی

120,000 تومان

آقای سید میثم حکیم زاده

آیین دادرسی مدنی آیین دادرسی مدنی

200,000 تومان

دکتر مصطفی السان

مقررات، الزامات و اخلاق حرفه ا مقررات، الزامات و اخلاق حرفه ای وکالت

160,000 تومان

آقایان رامتین قانع- دکتر حسین پور

دعاوی ملکی و ثبتی دعاوی ملکی و ثبتی

100,000 تومان

دکتر مشایخ

دعاوی خانواده و امور حسبی دعاوی خانواده و امور حسبی

120,000 تومان

دکتر عنبری

آیین نگارش حقوقی آیین نگارش حقوقی

120,000 تومان

دکتر نورمحمد صبری

اجرای احکام کیفری اجرای احکام کیفری

120,000 تومان

آقای دکتر عنبری

دعاوی تجاری دعاوی تجاری

100,000 تومان

دکتر فرید کمیجانی

داوری داوری

100,000 تومان

آقای دکتر عسگری

حقوق جزای عمومی و اختصاصی حقوق جزای عمومی و اختصاصی

100,000 تومان

دکتر حدادی

آئین دادرسی کیفری آئین دادرسی کیفری

160,000 تومان

دکتر میرزایی


دوره‌های ویژه کارشناسان رسمی دادگستری


دوره های آموزشی گروه امور ثبتی دوره های آموزشی گروه امور ثبتی

150,000 تومان

آقای دکتر محمود تفکریان

دوره های آموزشی گروه حسابداری دوره های آموزشی گروه حسابداری

120,000 تومان

دکتر زرندی- دکترخداکرمی- دکتر رضی

دوره آموزشی گروه خط و امضاء دوره آموزشی گروه خط و امضاء

150,000 تومان

آقایان دکتراشراقی-مرحوم کشوری

دوره های آموزشی گروه کار و کار دوره های آموزشی گروه کار و کارگری

120,000 تومان

آقای دکتر شیبانی - آقای تقی زاده

دوره های آموزشی گروه امور گمرک دوره های آموزشی گروه امور گمرکی

250,000 تومان

اساتید گروه گمرکی

دوره های آموزشی گروه کشاورزی و دوره های آموزشی گروه کشاورزی و منابع طبیعی

100,000 تومان

آقای دکتر سلطانی نژاد

دوره های آموزشی گروه راه و ساخ دوره های آموزشی گروه راه و ساختمان،نقشه برداری و امورثبتی

200,000 تومان

آقایان دکتر کاشفی- دکتر مسیب زاده


دوره های ویژه مشاوران خانواده


دوره های آموزشی گروه روان شناس دوره های آموزشی گروه روان شناسی

300,000 تومان

دوره های آموزشی گروه حقوقی-مذه دوره های آموزشی گروه حقوقی-مذهبی

300,000 تومان

دوره های آموزشی گروه مددکاری ا دوره های آموزشی گروه مددکاری اجتماعی

300,000 تومان


دوره های تخصصی


کارگاه مشترک مرکز و پلیس بین ا کارگاه مشترک مرکز و پلیس بین الملل

150,000 تومان

اقایان دکتر امینی- دکترشهبازی

ارتقاء وکلا از پایه دو به پایه ارتقاء وکلا از پایه دو به پایه یک

500,000 تومان

مدرسین دوره های حقوقی


دوره های دیوان داوری (پیشرفته)


سطح سه داوری پیشرفته سطح سه داوری پیشرفته

200,000 تومان

دکتر مجتبی اصغریان

سطح دو داوری پیشرفته سطح دو داوری پیشرفته

200,000 تومان

دکتر مجتبی اصغریان

سطح یک داوری پیشرفته سطح یک داوری پیشرفته

200,000 تومان

دکتر مجتبی اصغریان